Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Lighthouse Trading bv’ handelend onder de handelsnaam ‘Lighthouse Trading’ alsmede haar webshop lighthouse-trading.nl. Lighthouse Trading is een merkeigendom van Lighthouse Trading, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam met het inschrijfnummer: 24294800. 

 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lighthouse Trading bv, hierna te noemen Lighthouse, behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 1.4 Lighthouse is een groothandel en levert derhalve alleen aan bedrijven die goederen van Lighthouse betrekt met als enig doel de wederverkoop aan consumenten of derden.

 1.5  Adverteren of wederverkoop van via Lighthouse afgenomen artikelen via veilingsites als Ebay, Amazon en Marktplaats alsmede dochters hiervan, is strikt verboden. Bij overtreding van dit artikel, is Lighthouse gerechtigd leveringen aan overtreder direct stop te zetten. Claims van derden zullen tevens op overtreder worden verhaald.

Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Indien een levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Lighthouse ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Lighthouse te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) te melden. Lighthouse zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Lighthouse het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Vanaf het moment dat de klant de bestelde artikelen van Lighthouse heeft ontvangen, dient de klant in geval van onregelmatigheden Lighthouse hiervan binnen 72 uur schriftelijk (via e-mail, brief of fax) in kennis te stellen te geven.

2.6. Retourzending van goederen alleen na afstemming vooraf met en instemming van Lighthouse.

2.7. Ontvangen betalingen voor geretourneerde artikelen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retouren, op de rekening van de klant teruggestort. De verzendkosten die Lighthouse heeft gemaakt om artikelen naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Lighthouse behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Lighthouse of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lighthouse schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Lighthouse de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Lighthouse heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en exclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van eur 12,50 per levering in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen onder rembours in Nederland wordt een extra toeslag in de handling- en verzendkosten van EUR 7,50 per bestelling in rekening gebracht.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lighthouse, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lighthouse. Lighthouse zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Lighthouse respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

4.3 Lighthouse maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Lighthouse. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Lighthouse.

Garanties
5.1 Lighthouse staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van Lighthouse komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd. 

Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Lighthouse zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lighthouse slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen Lighthouse en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Lighthouse op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Lighthouse behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Lighthouse gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
9.1. Lighthouse is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lighthouse alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Lighthouse behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lighthouse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
10.1 Lighthouse is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lighthouse, danwel tussen Lighthouse en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lighthouse.

Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Lighthouse geleverde zaken blijven het eigendom van Lighthouse totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Lighthouse gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

11.2 Door Lighthouse geleverde zaken, die krachtens lid 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

11.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

11.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lighthouse danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Lighthouse haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lighthouse zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Lighthouse zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

11.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

Klachten
12.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Lighthouse serieus in behandeling worden genomen.

12.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Lighthouse-trading.nl (via fax, brief of e-mail (info@lighthouse-trading.nl)).

12.3. Lighthouse zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Lighthouse zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Lighthouse geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2. Lighthouse garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Lighthouse geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen
14.1 Indien de klant aan Lighthouse schriftelijk opgave doet van een adres, is Lighthouse gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Lighthouse een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Lighthouse is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lighthouse is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lighthouse en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Lighthouse er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Download